Legal Info

Alle verkoop-, leverings- en verhuurvoorwaarden hebben wie hieronder in een handig overzicht opgelijst. Zo weet u meteen waar u aan toe bent, zonder omweg en zo transparant mogelijk.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.sitech-belgium.be en www.allterra-belux.com . Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u deze en verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door M Technologies Belux NV/SA, Gontrode Heirweg 148b – 9090 Melle , KBO-nummer 0869518688, RPR Gent, afdeling Gent.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Raadpleeg onze algemene verkoopsvoorwaarden HIER.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren M Technologies Belux NV/SA of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van M Technologies Belux NV/SA de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe om:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van M Technologies Belux NV/SA, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van M Technologies Belux NV/SA of derden, verbindt u zich ertoe M Technologies Belux NV/SA of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg van een inbreuk hierop.

Persoonsgegevens

Raadpleeg HIER ons privacybeleid.

M Technologies Belux NV/SA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de M Technologies Belux NV/SA -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookie policy

De website van M Technologies Belux NV/SA maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het cookiesbeleid vindt u HIER.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. M Technologies Belux NV/SA heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van die websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door M Technologies Belux NV/SA houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden die adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat M Technologies Belux NV/SA daarvoor aansprakelijk kan gesteld worden. U moet altijd een deskundige ter zake raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Inhoud van de website

De website kan evolueren, om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gebruikers. Zo kan M Technologies Belux NV/SA op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de website wijzigen en/of bepaalde functies en/of diensten schrappen, zonder dat M Technologies Belux NV/SA door U aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van deze aanpassingen.

De informatie van welke aard dan ook die op de website wordt verstrekt, wordt uitsluitend verstrekt op informatieve basis. Ondanks alle aan de inhoud van de Site bestede zorg kan geen enkele waarborg worden verstrekt over de juistheid, de nauwkeurigheid en het recente karakter van de op de website verstrekte informatie. Bijgevolg kan aan deze informatie op geen enkele wijze, direct of indirect, een contractuele waarde worden gehecht.

Voor het overige kan de aansprakelijkheid van M Technologies Belux NV/SA niet worden ingeroepen voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de website, met name als gevolg van een virus dat Uw computeruitrusting zou kunnen beschadigen of onbruikbaar maken.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen m.b.t. deze website zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel Nederlandstalig bevoegd.

Company info

Allterra Belux, a division of M Technologies Belux NV/SA
Gontrode Heirweg 148b
9090 Melle
Tel. +32(0)9 277 16 00
info@allterra-belux.com

 KBO/BCE 0869518688
BTW/TVA BE0869.518.688
ING BE93310160125767 BIC BBRUBEBB
RPR: Gent, afdeling Gent